top of page

Privacy Statement Brouwerij Dompel

Brouwerij Dompel verzamelt en beheert gegevens van haar relaties.

Het is in ieders belang dat de verwerking van die gegevens op een gepaste wijze plaats vindt, met voldoende waarborgen voor de privacy van alle betrokkenen.

In dit reglement leggen we vast welke gegevens wij opslaan en hoe we daar mee omgaan. We geven hiermee antwoord op vier vragen:

 • WELKE gegevens leggen we vast?

 • WAARVOOR gebruiken we de gegevens?

 • HOE LANG bewaren we de gegevens?

 • WAAR worden de gegevens opgeslagen?

Verder geven we aan hoe mensen toestemming geven tot het vastleggen van gegevens, wat we via onze website verzamelen en hoe we omgaan met klachten.

WELKE gegevens leggen we vast?

BEDRIJVEN

Van bedrijven leggen we de naam, klanttype, contactgegevens (NAW, bezoekadressen, factuuradressen, emailadressen, telefoonnummers) bankgegevens, btw nummers en kvk-nummers vast. Tevens leggen we de namen van contactpersonen vast en hun contactgegevens (emailadres, telefoonnummers)

Van onze afnemers leggen we uiteraard ook vast wat en wanneer ze hebben besteld, wat en wanneer we hebben geleverd, wat en wanneer we hebben gefactureerd en wat en wanneer er is betaald.

Van onze leveranciers leggen we vast wat en wanneer we hebben besteld, wat en wanneer ze hebben geleverd, wat en wanneer ze hebben gefactureerd en wat en wanneer er is betaald.

Verder maken we aantekeningen van gesprekken met onze relaties, bewaren we (e-mail) correspondentie, leggen we afspraken vast en bewaren we contracten – zowel fysiek als digitaal.

PERSONEN

Van de personen met wie we financiële transacties zijn aangegaan leggen we contactgegevens vast (NAW, emailadressen, telefoonnummers) en hun bankgegevens. We leggen vast welke transactie heeft plaatsgevonden, hoeveel geld daarmee gemoeid is en welke verplichtingen daaruit voor welke partij voortvloeien.

Van sollicitanten leggen we NAW gegevens vast (NAW, emailadressen, telefoonnummers) en bewaren we gedurende maximaal 12 maanden het cv.

Van medewerkers en vrijwilligers leggen we contactgegevens vast (NAW, emailadressen, telefoonnummers), contactgegevens van degenen die in geval van nood gewaarschuwd moeten worden, bankgegevens en verder alles wat voor een goede uitvoering van de arbeidsrelatie noodzakelijk is.

Van overige relaties leggen we contactgegevens vast (NAW, emailadressen, telefoonnummers), echter alleen voor zover nodig en nuttig.

Verder maken we aantekeningen van gesprekken met onze relaties, bewaren we (e-mail) correspondentie, leggen we afspraken vast en bewaren we contracten – zowel fysiek als digitaal.

In sommige gevallen leggen we zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige (persoons)gegevens’ vast. Dat doen wij alleen als de wet dit voorschrijft of als dit noodzakelijk is om onze diensten te verrichten en/of om onze verplichtingen na te komen.

WAARVOOR gebruiken we de gegevens?

We gebruiken de gegevens van onze relaties voor de volgende doeleinden:

 • Het soepel laten verlopen van de transacties met leveranciers, klanten, financiers

 • Het versturen van onze periodieke nieuwsbrief

 • Het versturen van informatie gericht op specifieke deelverzamelingen van onze relaties

 • Het vastleggen en nakomen van verplichtingen die samenhangen met vrijwilligers-, arbeids- en overige contracten die we afsluiten met onze medewerkers.

 • Het onderhouden van relaties met de buitenwereld.

 • Het voldoen aan wettelijke voorschriften.

HOE Lang bewaren we de gegevens

We bewaren de gegevens:

 • Zo lang de betrokkenen klant, leverancier, medewerker of financier zijn van de brouwerij

 • Zo lang de betrokkenen verplichtingen hebben jegens Brouwerij Dompel

 • Zo lang Brouwerij Dompel verplichtingen heeft jegens betrokkenen

 • Zo lang betrokkenen de nieuwsbrief wensen te blijven ontvangen

 • Zo lang fiscale of andere wetgeving ons verplicht de gegevens te bewaren.

Van sollicitanten bewaren we het cv maximaal 12 maanden.

Is de relatie met een betrokkene afgesloten, doet betrokkenen geen zaken meer met Brouwerij Dompel, is betrokkenen uit dienst gegaan, niet langer medewerker dan bewaren we de gegevens nog 2 jaar met het oog op een eventuele hervatting van de relatie. Daarna worden de gegevens gewist tenzij

 • betrokkene daar zelf prijs op stelt

 • Brouwerij Dompel daar prijs op stelt.

Het bewaren van gegevens na afloop van de 2 jaarstermijn vindt alleen plaats nadat daartoe een schriftelijk verzoek is ingediend en ook schriftelijk toestemming is verleend.

 

WAAR worden de gegevens vastgelegd

Brouwerij Dompel werkt met een webbased Enterprise Resource Planning systeem. Deze software maakt gebruik van een aparte database voor Brouwerij Dompel op een beveiligde server die wordt beheerd door de leverancier van de software.

Verder worden gegevens vastgelegd op het lokale netwerk van Brouwerij Dompel dat beveiligd is met reguliere beveiligingssoftware en wachtwoorden.

Ons ERP systeem is beveiligd met wachtwoorden en gebruikersprofielen. Onze computers zijn eveneens voorzien van wachtwoorden, zodat de kans op gebruik door onbevoegden zoveel mogelijk wordt uitgesloten.

 

TOESTEMMING voor het vastleggen van gegevens

Betrokkenen geven toestemming aan Brouwerij Dompel om de benodigde gegevens vast te leggen

 • Als ze een bestelling doen bij Brouwerij Dompel

 • Als ze een factuur sturen aan Brouwerij Dompel

 • Als ze zich inschrijven voor de nieuwsbrief van Brouwerij Dompel

 • Als ze een contract sluiten met Brouwerij Dompel

 • Als ze bij Brouwerij Dompel solliciteren

 • Als ze gaan werken als vrijwilliger of medewerker bij Brouwerij Dompel

 • Als ze informatie van of over Brouwerij Dompel opvragen

 

DELEN van gegevens

Brouwerij Dompel zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Brouwerij Dompel blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

WEBSITE

Brouwerij Dompel maakt gebruikt van cookies, kleine gegevensbestandjes, die ons in staat stellen de dienstverlening zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bezoekers van de website kunnen ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door hun internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Als er eenmaal informatie is opgeslagen kunnen gebruikers die via de instellingen van hun webbrowser weer verwijderen.

De ingevulde contactformulieren of reserveringsformulieren worden alleen bewaard in de mailboxen van Brouwerij Dompel. In de database van de website wordt niets vastgelegd.

GEGEVENS INZIEN, aanpassen of verwijderen

Betrokkenen hebben het recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan ingediend worden via info@Dompel.beer Wij stellen het op prijs als betrokkenen ons direct contact met ons opnemen bij vermoedens van misbruik of ontoereikende beveiliging.

KLACHTENPROCEDURE

Als betrokkenen van mening zijn dat hun privacy is geschaad door de manier waarop Brouwerij Dompel omgaat of is omgegaan met hun gegevens, dan kunnen ze dat melden via info@Dompel.beer

Binnen een week nodigt Brouwerij Dompel betrokkene dan uit voor een gesprek, waarin e.e.a. van een toelichting voorzien kan worden.

Is Brouwerij Dompel er na de toelichting van overtuigd dat haar in dezen blaam treft, dan onderneemt Brouwerij Dompel alle acties om de door haar gemaakte fouten te herstellen en kunnen betrokkenen  Brouwerij Dompel indien gewenst of nodig afspraken maken over de manier waarop de schade vergoed kan worden.

Kunnen betrokkene en Brouwerij Dompel niet tot overeenstemming komen, dan kunnen zij zich richten tot de privacy waakhond, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uiteindelijk valt alles wat Brouwerij Dompel doet of laat onder Nederlands Recht en de Nederlandse rechter.

Brouwerij Dompel

 

H.J. Boersma

Naamloos2_edited.png
bottom of page